• Aýal şokolad ýasaýar

Önümler

 • Silikon ýylylyk izolýasiýa ellikleri CXST-2005 Silikon tutujy

  Silikon ýylylyk izolýasiýa ellikleri CXST-2005 Silikon tutujy

  Silikon ýylylyk izolýasiýa ellikleri, el goragyny üpjün edip biljek ellikleriň bir görnüşidir.Esasan elleriň ýokary temperaturada ýanmazlygy üçin nahar bişirmekde, peçlerde, mikrotolkunly peçlerde we beýleki meýdanlarda ulanylýar.Silikon ýylylyk izolýasiýa ellikleriniň artykmaçlyklary ýokary temperatura garşylyk, suwa garşylyk, ýag garşylygy, skide garşy we ş.m., uzak ömri we örän çeýeligi.Mundan başga-da, silikon ýylylyk izolýasiýa ellikleri elligiň daşyny aşa ýokary temperaturada sowadyp biler we ýylylyk geçirijiligini azaldyp biler, şeýlelik bilen elleri ýylylygyň şikeslerinden gorap biler.Silikon ýylylyk izolýasiýa ellikleriniň ulanylmagy, nahar bişirmek we peçler ýaly ýokary temperaturaly amallary ýerine ýetirmäge, ellerimizi ýakmazlyga we iş netijeliligini we howpsuzlygyny üpjün etmäge kömek edip biler.Ellikleriň ýokary temperaturada kadaly işlemegine, işiň hilini we howpsuzlygyny üpjün etmek üçin ellikleriň arassalanmagyna we hyzmat edilmegine üns bermelidiris.

   

 • Çeňňek däl silikon krokpot liner bilen üpjün ediji

  Çeňňek däl silikon krokpot liner bilen üpjün ediji

  Legis silikon galyplary adaty plastmassadan ýa-da beýlekilerden uly artykmaçlyklary hödürleýär.Olar ýokary hilli we çeýe.Olary döwmek, solmak, dyrmaşmak, dişlemek ýa-da poslamak hakda hiç wagt alada etmeli däl.Bu delikusy taýýarlamak, sagdyn iýmit “Lesgis” silikon galyndysy bilen ýönekeý iş.Bu galyplar, maşgalaňyzyň we dostlaryňyzyň has sagdyn bejergisine öwrüler.Silikon galyndylaryny arassalamak, her gezek ulanylandan soň siňdirmek we süpürmek göreşini gutarmak aňsat.Gap-gaç ýuwýan maşyn üçin ygtybarly, çydamly we uzak ömür.

   

 • Professional silikon buz lýubkasy CXCH-014 Silikon buz çüýşesi

  Professional silikon buz lýubkasy CXCH-014 Silikon buz çüýşesi

  Silikon buz galyplarynyň aýratynlyklary aşakdaky taraplar bilen:

  1. andokary we pes temperatura garşylyk: Silikon buz galyndylary gowy temperatura garşylygy bar, adatça 230 ° C çenli ýokary temperatura çydap bilýär, şeýle hem minus 40 ° C-iň pes temperaturasyna çydap bilýär, şonuň üçin holodilniklerde we doňduryjylarda ulanylyp bilner.

  2. Softumşak we çydamly: Silikon buz galyndy materialy ýumşak we basmak we aýyrmak aňsat.Şeýle hem uzak wagtlap ulanylandan soň hem zeper ýa-da deformasiýa az bolýar.

   

 • Professional silikon şokolad galyplary CXCH-018 Silikon şokolad galyplary

  Professional silikon şokolad galyplary CXCH-018 Silikon şokolad galyplary

  Silikon şokolad galyplarynyň aýratynlyklary aşakdakylar:

  1. temperatureokary temperatura garşylyk: Silikon şokolad galyplary ýokary temperatura garşylygy gaty gowy we adatça 230 ° C çenli ýokary temperatura çydap bilýär, şonuň üçin ojaklarda ýa-da mikrotolkunly peçlerde ulanylyp bilner.

  2. Ortaça ýumşaklyk we gatylyk: Silikon şokolad galybynyň gatylygy ortaça.Galybyň deformasiýasynyň aňsat däldigini üpjün edip biljek belli bir gatylygy we belli bir çeýeligi bar, şokolad goýanyňyzda doldurmak üçin hem amatly.

   

 • Silikon Pancake galyp / Cookie kesiji CXER-2209 Silikon Pancake galyp / Cookie kesiji

  Silikon Pancake galyp / Cookie kesiji CXER-2209 Silikon Pancake galyp / Cookie kesiji

  Silikon krepkany öndüriji, aşakdaky aýratynlyklara eýe bolan silikon materialdan ýasalan krepk guralydyr:

  1. Taýak däl öndürijilik: Silikon krepkany öndüriji, iýmitiň üstüne ýapyşmagynyň öňüni alýan we arassalamak we saklamak aňsat bolan taýak däl ajaýyp ukybyna eýedir.

  2. temperatureokary temperatura garşylyk: Silikon krepkaly öndüriji, adatça 230 ° C çenli ýokary temperatura bişirilmegine çydap biler we dürli krepkaly iýmitleri taýýarlamak üçin ulanylyp bilner.

   

 • Silikon doňdurma galyndysy CXIC-007 Silikon doňdurma galyp, gapagy gapakly

  Silikon doňdurma galyndysy CXIC-007 Silikon doňdurma galyp, gapagy gapakly

  Silikon doňdurma galyplary, adatça aşakdaky häsiýetleri bolan iýmit derejeli silikondan ýasalýar:

  1. temperatureokary temperatura garşylyk: Silikon doňdurma galyplary ýokary temperatura çydap biler, köplenç 230 ° C çenli peç temperaturasyna çydap biler we ulanmak gaty amatly.

  2. Sowuk garşylyk: Silikon doňdurma galyplary hem sowuk garşylyga eýe, pes temperatura -40 ° C çenli çydap bilýär we sowadyjylarda ýa-da doňduryjylarda sowadylyp ýa-da doňdurylyp bilner.

   

 • Professional silikon tort pan CXKP-2001 Silikon bukjasy pan

  Professional silikon tort pan CXKP-2001 Silikon bukjasy pan

  Silikon tort panasy, şeýle hem ýumşak material, aňsat işlemek we aňsat arassalamak aýratynlyklaryna eýe bolan gaty amaly çörek guralydyr.Adaty metal tort gaplary bilen deňeşdirilende, silikon tort gaplary aşakdaky artykmaçlyklara eýedir:

  1. temperatureokary temperatura garşylyk: Silikon tort gaplary, adatça 230 gradusa çenli ýokary temperatura çydap bilýär we çörek bişirilende durnukly öndürijiligini saklap biler.

  2. Taýak däl: Silikon tort gaplarynyň maddy aýratynlyklary, goşmaça ýag ulanmazdan, tortlary çykarmagy aňsatlaşdyrýar.

   

 • Professional çörek bişirmek / Muffin galyndysy CXKP-7058 Silikon muffin galypy

  Professional çörek bişirmek / Muffin galyndysy CXKP-7058 Silikon muffin galypy

  Silikon küýze tort torty, esasan muffin tortlaryny ýasamak üçin ulanylýan silikon materialdan ýasalan çörek.Onuň artykmaçlyklary aşakdakylar:

  1. temperatureokary temperatura garşylyk: Silikon muffin tort galyplary, ýokary temperatura, adatça 230 ° C-den ýokary bolup biler.

  2. -apyşmazlyk: Silikon muffin tort galypynyň üstü gaty tekiz, torty galyndydan çykarmak aňsat, galyba ýapyşmaz, arassalamak we saklamak aňsat.

   

 • Professional silikon çörek bişirmek sahypasy CXRD-2012F Silikon bişirmek sahypasy

  Professional silikon çörek bişirmek sahypasy CXRD-2012F Silikon bişirmek sahypasy

  Silikon çörek bişirmek, esasan makaron, makaron, pitsa we ş.m. ýasamak we togalamak üçin ulanylýar. Esasy aýratynlyklary şulary öz içine alýar:

  1. Iýmit derejeli material: Silikon ýugrulan mat, zäherli we tagamsyz, howpsuz we arassaçylyk taýdan iýmit derejeli silikon materialdan ýasalýar.

  2. Çeňňek däl öndürijilik: Silikon ýugrulan matanyň gowy däl ýerine ýetirijiligi bar, bu unuň düşege ýapyşmagynyň öňüni alýar we arassalamak we ulanmak aňsat.

  3. temperatureokary temperatura garşylyk: silikon ýugrulan mat, ýokary temperatura deformasiýa ýa-da eremezden çydap bilýär we ömri uzak.

   

 • Professional Silikon gyzgyn pad / potholder CXRD-1015 Silikon ýylylyk izolýasiýa pad / Mat

  Professional Silikon gyzgyn pad / potholder CXRD-1015 Silikon ýylylyk izolýasiýa pad / Mat

  Silikon gyzgyn pad aşakdaky aýratynlyklary bolan önümdir:

  1. temperatureokary temperatura garşylyk: Silikon ýylylyga garşy izolýasiýa pad, aşa ýokary temperatura çydap bilýär, adatça 230 dereje ýa-da ondanam ýokary.Şeýlelik bilen aşhana gap-gaçlary we peçler ýaly durmuş enjamlaryny gyzgyn zatlaryň zaýalanmagyndan gorap biler.

  2. Gowy izolýasiýa öndürijiligi: Silikon ýylylyga garşy izolýasiýa pad, elektrik we ýylylykdan gaty gowy izolýasiýa öndürijiligine eýedir, bu ulanyjylary elektrik togunyň urmagy ýa-da ýanmagy howpundan gorap biler.

   

 • Professional Silikon Makaron CXRD-2013 Silikon Makaron galyndysy

  Professional Silikon Makaron CXRD-2013 Silikon Makaron galyndysy

  Silikon makaron galyndysy, makaron ýasamak üçin ýörite ulanylýan çörek guralydyr.Softumşak material, aňsat işlemek we aňsat arassalamak bilen häsiýetlendirilýär.Adaty çörek bişirilýän gap bilen deňeşdirilende, silikon makaron galyndylary makaron ýasamak üçin has amatlydyr, sebäbi çörek bişirilende makaronlary deň derejede gyzdyryp biler we bişirilen makaronlaryň gyralarynyň ýakylmazlygy we ortasy entek bişirilmez..Agdaý.Silikon makaron galyplaryny satyn alanyňyzda, aşakdaky nokatlara üns bermeli:

  1. Materialy tassyklaň: 100% iýmit derejeli silikon makaron galypyny saýlamaly.Bu material ýokary temperatura garşylygy we pes temperatura garşylygy aýratynlyklaryna eýedir we zyýanly maddalary öndürmez.